Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc rời rạc (MA004.M21.MTCL) ngày 07/06/2022

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Cấu trúc rời rạc (MA004)
Lớp : MA004.M21.MTCL
Phòng : C206
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 07/06/2022