Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532.M21.MMCL.2) ngày 08/06/2022

CBGD : Phan Trung Phát
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Công nghệ Internet of things hiện đại (NT532)
Lớp : NT532.M21.MMCL.2
Phòng : C110
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 08/06/2022