Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Quản trị mạng và hệ thống (NT132.M21.MMCL) ngày 15/06/2022

CBGD : Bùi Thanh Bình
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Quản trị mạng và hệ thống (NT132)
Lớp : NT132.M21.MMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 3
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022