Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ điều hành (IT007.M23.CNCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Trần Ngọc Đức
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.M23.CNCL
Phòng : C309
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022