Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học HT2 Thị giác máy tính nâng cao (CS331.M22.KHCL.1) ngày 16/06/2022

CBGD : Mai Tiến Dũng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Thị giác máy tính nâng cao (CS331)
Lớp : CS331.M22.KHCL.1
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 16/06/2022