Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (CS523.M21.KHCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Nguyễn Thanh Sơn
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao (CS523)
Lớp : CS523.M21.KHCL
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022