Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.M21.ANTN.1) ngày 08/06/2022

CBGD : Thân Thế Tùng
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.M21.ANTN.1
Phòng : B4.06
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 4 , ngày 08/06/2022