Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các phương pháp lập trình (SE334.M21.PMCL) ngày 14/06/2022

CBGD : Huỳnh Ngọc Tín
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Các phương pháp lập trình (SE334)
Lớp : SE334.M21.PMCL
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 3 , ngày 14/06/2022