Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tiếng Nhật 3 (JAN03.M23.CNCL) ngày 18/07/2022

CBGD : Nguyễn Thị Bảo An
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 3 (JAN03)
Lớp : JAN03.M23.CNCL
Phòng : E112
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 2 , ngày 18/07/2022