Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kiến trúc máy tính (IT006.M21.MTCL) ngày 15/06/2022

CBGD : Vũ Đức Lung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Kiến trúc máy tính (IT006)
Lớp : IT006.M21.MTCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022