Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Tiếng Nhật 6 (JAN06.M21.CNCL) ngày 19/07/2022

CBGD : Dương Thị Thương
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 6 (JAN06)
Lớp : JAN06.M21.CNCL
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 19/07/2022