Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.M23.MTCL) ngày 15/06/2022

CBGD : Nguyễn Đình Hiển
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.M23.MTCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 1
Thứ : 4 , ngày 15/06/2022