Skip to content Skip to navigation

Thông báolịch học ONLINE vì Giảng viên bị cách ly do COVID Tiếng Nhật 6 (JAN06.M23.CNCL.1) ngày 29/07/2022

CBGD : Lê Thị Hậu
Khoa/ Bộ môn : P.DTDH
Môn học : Tiếng Nhật 6 (JAN06)
Lớp : JAN06.M23.CNCL.1
Phòng : HỌC ONLINE
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 9
Thứ : 6 , ngày 29/07/2022