Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giải tích I (MATH2144.M32.CTTT) ngày 05/08/2022

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giải tích I (MATH2144)
Lớp : MATH2144.M32.CTTT
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 6 , ngày 05/08/2022