Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giao tiếp người máy (SE215.N12.PMCL) ngày 23/09/2022

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Giao tiếp người máy (SE215)
Lớp : SE215.N12.PMCL
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 23/09/2022