Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạng máy tính (IT005.N12.HTCL.1) ngày 05/10/2022

CBGD : Phạm Thị Nhung
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : Nhập môn mạng máy tính (IT005)
Lớp : IT005.N12.HTCL.1
Phòng : B2.22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 4 , ngày 05/10/2022