Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn lập trình (IT001.N11.CLC.1) ngày 02/12/2022

CBGD : Huỳnh Thị Thanh Thương
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Nhập môn lập trình (IT001)
Lớp : IT001.N11.CLC.1
Phòng : C209
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 6 , ngày 02/12/2022