Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 2 (EN005.H21.CLC) ngày 13/06/2017

CBGD : Nguyễn Thị Tuyết Vinh
Khoa/ Bộ môn : BMAV
Môn học : Anh văn 2 (EN005)
Lớp : EN005.H21.CLC
Phòng : C301
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 13/06/2017