Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003.H26.CLC) ngày 09/06/2017

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (IT003)
Lớp : IT003.H26.CLC
Phòng : C201
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 09/06/2017