Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giải tích II (MATH2153.I21.CTTT) ngày 01/02/2018

CBGD : Nguyễn Ngọc Ái Vân
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Giải tích II (MATH2153)
Lớp : MATH2153.I21.CTTT
Phòng : C201
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 5 , ngày 01/02/2018