Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.I23.PMCL) ngày 02/02/2018

CBGD : Lâm Đức Khải
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.I23.PMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 02/02/2018