Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành (IT009.I25.CLC) ngày 02/02/2018

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.I25.CLC
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 02/02/2018