Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Giới thiệu ngành (IT009.I22.CLC) ngày 06/02/2018

CBGD : Lê Đình Duy
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Giới thiệu ngành (IT009)
Lớp : IT009.I22.CLC
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 06/02/2018