Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ điều hành (IT007.I21.KHTN) ngày 14/03/2018

CBGD : Nguyễn Duy Xuân Bách
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Hệ điều hành (IT007)
Lớp : IT007.I21.KHTN
Phòng : A301
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 14/03/2018