Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý tín hiệu số (CE105.I22.MTCL) ngày 12/03/2018

CBGD : Đinh Đức Anh Vũ
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Xử lý tín hiệu số (CE105)
Lớp : CE105.I22.MTCL
Phòng : E104
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 12/03/2018