Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý tín hiệu số (CE105.I21.MTCL) ngày 13/03/2018

CBGD : Đinh Đức Anh Vũ
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Xử lý tín hiệu số (CE105)
Lớp : CE105.I21.MTCL
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 3 , ngày 13/03/2018