Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Hệ thống máy tính (CS3443.I21.CTTT.1) ngày 16/03/2018

CBGD : Nguyễn Văn Kiệt
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hệ thống máy tính (CS3443)
Lớp : CS3443.I21.CTTT.1
Phòng : C302
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 6 , ngày 16/03/2018