Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214.I21.PMCL) ngày 14/03/2018

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214)
Lớp : SE214.I21.PMCL
Phòng : E102
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 4 , ngày 14/03/2018