Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104.I21.PMCL) ngày 18/04/2018

CBGD : Nguyễn Công Hoan
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn Công nghệ phần mềm (SE104)
Lớp : SE104.I21.PMCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 4 , ngày 18/04/2018