Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn mạch số (PH002.I22.KHCL) ngày 17/04/2018

CBGD : Hà Lê Hoài Trung
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.I22.KHCL
Phòng : E106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 17/04/2018