Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201.I23.PMCL) ngày 19/05/2018

CBGD : Ngô Thanh Hùng
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (IS201)
Lớp : IS201.I23.PMCL
Phòng : C108
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 19/05/2018