Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214.I21.PMCL) ngày 29/05/2018

CBGD : Phan Trung Hiếu
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Công nghệ phần mềm chuyên sâu (SE214)
Lớp : SE214.I21.PMCL
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 29/05/2018