Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Nhập môn mạch số (PH002.I21.ATCL) ngày 24/05/2018

CBGD : Hồ Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : KTMT
Môn học : Nhập môn mạch số (PH002)
Lớp : PH002.I21.ATCL
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 24/05/2018