Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Khoa học máy tính I (CS1113.I21.CTTT) ngày 06/06/2018

CBGD : Ngô Đức Thành
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Khoa học máy tính I (CS1113)
Lớp : CS1113.I21.CTTT
Phòng : E34
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 06/06/2018