Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Kỹ năng nghề nghiệp (SS004.I23.CLC) ngày 08/06/2018

CBGD : Nguyễn Thị Ngọc Diễm
Khoa/ Bộ môn : P.ĐTĐH
Môn học : Kỹ năng nghề nghiệp (SS004)
Lớp : SS004.I23.CLC
Phòng : E44
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 6 , ngày 08/06/2018