Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Lập trình hướng đối tượng (MSIS2433.I21.CTTT.1) ngày 07/06/2018

CBGD : Nguyễn Trác Thức
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Lập trình hướng đối tượng (MSIS2433)
Lớp : MSIS2433.I21.CTTT.1
Phòng : C302
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 07/06/2018