Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Hệ thống thông tin kế toán (IS232.I22.HTCL) ngày 09/06/2018

CBGD : Đỗ Duy Thanh
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Hệ thống thông tin kế toán (IS232)
Lớp : IS232.I22.HTCL
Phòng : E24
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 09/06/2018