Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù An toàn mạng máy tính nâng cao (NT534.I21.ANTN) ngày 09/06/2018

CBGD : Nguyễn Duy
Khoa/ Bộ môn : MMT&TT
Môn học : An toàn mạng máy tính nâng cao (NT534)
Lớp : NT534.I21.ANTN
Phòng : E32
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 2
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 7 , ngày 09/06/2018