Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Xác suất thống kê (MA005.I31.CLC) ngày 10/07/2018

CBGD : Hà Mạnh Linh
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Xác suất thống kê (MA005)
Lớp : MA005.I31.CLC
Phòng : E23
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 3 , ngày 10/07/2018