Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Cơ sở dữ liệu (IT004.I31.CLC.1) ngày 10/07/2018

CBGD : Nguyễn Thành Hiệp
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I31.CLC.1
Phòng : A217
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 10/07/2018