Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn phát triển game (SE102.I31.CLC) ngày 31/07/2018

CBGD : Đinh Nguyễn Anh Dũng
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Nhập môn phát triển game (SE102)
Lớp : SE102.I31.CLC
Phòng : E22
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 3 , ngày 31/07/2018