Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Cơ sở dữ liệu (IT004.I31.CLC) ngày 04/08/2018

CBGD : Nguyễn Đình Loan Phương
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Cơ sở dữ liệu (IT004)
Lớp : IT004.I31.CLC
Phòng : E33
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 7 , ngày 04/08/2018