Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Giải tích (MA006.I31.CLC) ngày 01/08/2018

CBGD : Lê Huỳnh Mỹ Vân
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Giải tích (MA006)
Lớp : MA006.I31.CLC
Phòng : E41
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 4 , ngày 01/08/2018