Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Vật lý đại cương I (PHYS1114.I31.CTTT.1) ngày 31/07/2018

CBGD : Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Vật lý đại cương I (PHYS1114)
Lớp : PHYS1114.I31.CTTT.1
Phòng : E42
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 3 , ngày 31/07/2018