Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Nhập môn điện tử (PH001.J11.ANTN) ngày 08/10/2018

CBGD : Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa/ Bộ môn : BMTL
Môn học : Nhập môn điện tử (PH001)
Lớp : PH001.J11.ANTN
Phòng : E116
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 3
Thứ : 2 , ngày 08/10/2018