Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Vật lý đại cương II (PHYS1214.J11.CTTT.1) ngày 09/10/2018

CBGD : Lê Nguyễn Bảo Thư
Khoa/ Bộ môn : HTTT
Môn học : Vật lý đại cương II (PHYS1214)
Lớp : PHYS1214.J11.CTTT.1
Phòng : C101
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 3 , ngày 09/10/2018