Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 3 (ENG03.J112.CLC) ngày 15/10/2018

CBGD : Ngô Thị Mỹ Ngọc
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 3 (ENG03)
Lớp : ENG03.J112.CLC
Phòng : E106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 6
- Tiết kết thúc : 8
Thứ : 2 , ngày 15/10/2018