Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Anh văn 4 (ENG04.J11.CLC) ngày 18/10/2018

CBGD : Ngô Thị Mỹ Ngọc
Khoa/ Bộ môn : TTNN
Môn học : Anh văn 4 (ENG04)
Lớp : ENG04.J11.CLC
Phòng : E43
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 9
- Tiết kết thúc : 10
Thứ : 5 , ngày 18/10/2018