Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100.J12.PMCL) ngày 20/10/2018

CBGD : Phạm Thi Vương
Khoa/ Bộ môn : CNPM
Môn học : Phương pháp Phát triển phần mềm hướng đối tượng (SE100)
Lớp : SE100.J12.PMCL
Phòng : C106
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 1
- Tiết kết thúc : 4
Thứ : 7 , ngày 20/10/2018