Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bù Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326.J11.KHTN) ngày 25/10/2018

CBGD : Nguyễn Tuấn Đăng
Khoa/ Bộ môn : KHMT
Môn học : Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (CS326)
Lớp : CS326.J11.KHTN
Phòng : E118
Thời gian :
- Tiết bắt đầu : 4
- Tiết kết thúc : 5
Thứ : 5 , ngày 25/10/2018